Tag Archives: PPC

Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC bharcuyala dome’ina se’i sa’itagulike asima sankhya prati klikera dite karara jan’ya (pipisi) subidha pradana kare, ya majhamajhi 1996 plyaneta marudyana janapriya haye othe ekajana prakasaka upasthitite agraduta yara calu tadera sa’ita sa’itagulite para klika (pipisi) pe an’yatama. Gugala tara AdWords era anusarana kare ye padaksepati haye othe.

Bayar Pay Per Klik Click PPC Sudhumatra indonesiyate, aneka sa’ita pe klika klika (pipisi) rayeche ya AdsenseCamp, PPCBlogger ebam BloggerBersatu ebam an’yadera antarbhukta. Yakhana tulana tina sa’ita tarapara AdsenseCamp PPCBlogger ebam trtiya BloggerBersatu tulanaya uccatara kamisana pradana karabe kintu bijnapana klika tara ekati baidha bhittika sistemera upasthita eka’i subidhara pradana.

Bayar Pay Per Klik Click PPC AdsenseCamp ekati Adsense indonesiya oyebasa’ita ya ekati iyogyakartaya abasthita sibhi joga kyampa kompanira byabasa bibhagagulira ekati. AdsenseCamp aphise sarasari asara madhyame anala’ina (oya’ima, imela, esa’ema’esa, ebam phona) ba aphala’ine paribesana kare tinati grahaka samarthana pradanera madhyame parisebatite phokasa kare. AdsenseCamp ekati oyebasa’ita ya bijnapanadatadera jan’ya bijnapanera ekati sthana hisabe apanara oyebasa’ite sthana pradana kare apanara atirikta aya uparjana karara suyoga pradana kare. AdsenseCamp echara’o bijnapanadatadera jan’ya ekati suyoga pradana kare yara AdsenseCamp era ekati neta’oyarka ache yara oyebasa’ita malikadera kache pracarita habe bijnapana pracara karate icchuka

Bayar Pay Per Klik Click PPC PPCBlogger ekati neta’oyarka seba pradanakari bisbabyapi bijnapane seba, drabya pa’oya PPCBlogger pracara ekati upaya hisebe intaraneta byabahara dbara para klika (pipisi) pe ya prakasaka/ bijnapana prakasakadera (prakasakadera) sange bijnapanadata (bijnapanadata) sanyoga karate parena bijnapana haya ebam pratiti sadasyera byabasayika unnayana ebam apanara oyebasa’ita ba apanara blaga theke uparjana uparjana ekati upaya.

BloggerBersatu apanara oyeba/ blaga theke binamulye kredita pete ekati upaya.