Tag Archives: AlatBunyi

Perihal Gitar

Latihan Tabs, Skala Dan Akor Gitar Gitara he eka ajiba sangita vadya ahe je sahasa saha stringsa asate. Pokala lakadi kinva plestikacya ani lakadacya caukatisathi (dhvani gitarasathi) kinva ilektrikala empaliphayara ani spikara (ilektrika gitara sathi) dvare dhvani dhvanitikaritya andajita ahe. Visesata: Davya hatacya botan cya botanni, phandicya (kinva mundan cya virud’dha dabane), stringja davya hatacya botanvara, botan cya angathya, kinva nakhan cya nangyasaha kinva stringa todane he sadharanapane khelale jate. Gitara ha eka prakaraca cordaphona ahe, paramparene lakadapasuna banalela ahe ani atadyata, nayalona kinva stilacya stringaca vapara kela jato ani tyacya bandhani ani tyuningadvare an’ya chordophones pasuna vegale kele jate. Atyadhunika gitara purvi gitarna, vihu’ela, cara-korsa rinasinsa gitara ani paca-korsa beroka gitara, je sarva adhunika saha-stringa upakaranacya vikasata yogadana dile. Adhunika dhvani gitarace tina mukhya prakara aheta: Sastriya gitara (nayalona-stringa gitara), stila stringa aĚ”ekastika gitara, ani arcatopa gitara, jyalajejha gitara ase mhatale jate. Dhvanita gitaraci tona taran cya kampanadvare tayara keli jate, ji gitaracya pokala avasthemule vadhate, ji eka anunasika caimbara mhanuna kama karate. Sastriya gitara bahuteka vela solo instrumenta mhanuna khelale jatata jyadvare eka vistrta bota-pikinga tantraca vapara kela jato jyata pratyeka stringa vaiyaktikaritya kheladucya botadvare adakale ahe, jase ki jhumbakavanyaca virodha karane. Tarmabota-pikinga ameriketila loka, bluja, blugrasa ani desa gitara khelanyacya visista parampareca dekhila sandarbha ghe’u sakate. Akaustika khatta gitara eka kami vajalela sadhana ahe jo niyamita gitaracya khali eka vivaksita ahe. Perihal Gitar

Perihal Gitar 1 9 30 Madhye olakhalelya ilektrika gitara, empaliphayara ani la’udaspikaraca vapara karatata je donhi kalakara aikanyasathi ani aikanyasathi srotyanna avaja detata ani khelala jato tevha te ilektrika signala tayara karate, je indhana ilektronika pad’dhatine hatalu sakate ani akara detata eka samanasara (uda. Basa ani tippata tona niyantrane) ani eka pracanda vividha ilektronika prabhava ekake vaparanare tona, vikrta (kinvaovharadrayava) ani rivhaba ya sarvata saman’yatah vaparalya gelelya vyakti aheta lavakara pravardhana gitara eka pokala sarira rojagara, pana eka ghana lakadaca sarira akherisa avan chita dhvani pratikriyahowls kami pravana hote mhanuna 1960 ani 1 9 70 cya dasakata adhika yogya adhalale hote mhanuna. Dhvani gitaracya rupata, roka myujhikamadhye mothya pramanavara vaparalya janarya holoni gitara, arkatopa gitara (jejha gitara, bluja ani rokebili madhye vaparalele) ani solida-bodi gitara yasaha ilektrika gitarace aneka prakara aheta. Gitara epsamadhuna khelalelya ilektrika gitaracya mothyane, aphata avaja ani dhvanilahari sakti blyuza ani roka myujhikacya vikasata mahattvaci bhumika bajavali ahe, donhi eka sathidara yantra (ripha ani khandyavara khelane) ani gitara ekala calavuna ani aneka roka upanagna, visesata: Hevi metala myujhika ani panka roka ilektrika gitaraca lokapriya sanskrtivara motha prabhava padala ahe. Jagabharata vividha prakaracya sangitamadhye gitaraca vapara kela jato. He bluja, blugrasa, desa, phlemenko, loka, jajha, jota, mariyaci, metala, panka, rege, roka, sola ani popacya aneka prakaratila sailinta eka prathamika sadhana mhanuna olakhale jate. Perihal Gitar